Само в 7DniVarna.bg

НСИ обяви: Заплатите по-високи със 7% за три месеца, най-много пари вземат…

7 Dni Varna21.02.20181890
tes_careers_qualified_teachers_pay

Средната брутна работна заплата във Варненско за четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 062 лв. Областта е на второ място спрямо другите в страната. Най-високо е заплащането в област София (столица) – 1 476 лева. През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо третото тримесечие на 2017 г. със 7.1%, показват статистическите данни.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование” – с 19.3%, „Финансови и застрахователни дейности” – с 15.8%, „Други дейности“ – с 12.1% и „Операции с недвижими имоти” – с 11.8%. През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Други дейности” – с 32.1%, „Преработваща промишленост” – с 24.6% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 24.1%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 964 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 555 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 381 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” – 666 лева; „Строителство” – 791 лева; „Административни и спомагателни дейности“ – 806 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 6.7%, а в частния сектор – с 15.1%.