Само в 7DniVarna.bg

Централна поликлиника разкри нови услуги, домашни посещения и дежурен кабинет ще помагат на болните

7 Dni Varna30.04.20181350
treatment

ДКЦ „Чайка“ разкрива две изцяло нови практики: „Звено за самостоятелна сестринска грижа“ и „Звено за самостоятелна акушерска грижа“ в отговор на необходимостта от създаване на Интегрирани здравни услуги в Област Варна.

ДКЦ „Чайка“ е първото лечебно заведение в страната със самостоятелна сестринска и акушерска практика. Правната регламентация на самостоятелната дейност е в чл.17а от Закона за лечебните заведения. Целта е да се предоставят качествени здравни грижи на пациенти със здравословни  проблеми в извън  хоспитализационен период, посредством домашни посещения и дежурен кабинет. Що се отнася до патронажните грижи, следва да се отбележи, че в Националната здравна стратегия 2020 са заложени мерки за развитие на интегрирани междусекторни услуги за деца и семейства в акцент върху патронажните грижи за бременни и деца, както и патронажни грижи, подкрепящи първичната медицинска помощ в грижата за възрастните пациенти.

Екипът от акушерки и медицински сестри са на разположение да отговарят на въпроси, да предоставят необходимата информация и да изпълняват всички дейности и манипулации в съответствие с Наредба №1 от 2011г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно. Медицинските специалисти са сертифицирани в извършването  на качествени здравни грижи и работят в тясно сътрудничество с всеки пациент, като спазването на лекарските назначения и осъществяването на връзка с лекуващия лекар е в съответствие с принципите на Добрата медицинска практика.

Звеното за оказване на самостоятелни  сестрински грижи предоставя здравни грижи и медицинско наблюдение включително в домашна среда, в подкрепа на хора с увреждания и хронични заболявания, хирургично болни, дехоспитализирани от лечебни заведения, онкологични болни пациенти  с хронични рани, болни с диабетно стъпало, болни с декубитални рани, обработка на рани и поставяне на специфични превръзки, въвеждане на лекарствени продукти и инфузионни разтвори по лекарско назначение.

Звеното за самостоятелни акушерски грижи  предоставя пренатални, постнатални и патронажни грижи в извънболничната помощ от висококвалифицирани акушерки за подрастващите, бременните жени, младите майки и новородените деца.