Само в 7DniVarna.bg

Половината варненци без собствено жилище, най-много са апартаментите с две и три стаи

7 Dni Varna14.06.2018740
Три 14-етажни блока в кв. „Трошево“ са санирани-DSC_5910

Към края на миналата година жилищният фонд в област Варна се състои от 100.0 хил. жилищни сгради или с 0.4% повече в сравнение с 2016 година. В градовете се намират 54.4% от всички жилищни сгради, а в селата – 45.6%. Жилищните сгради в областта представляват 4.8% от общия жилищен фонд в страната. Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 80.1 хил. или 80.1% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 5.4%, панелните – 1.6%, а сградите с друга конструкция – 12.9%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 18.2%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. – 1.7%. Към 31.12.2017 г. броят на жилищата в област Варна е 259.1 хиляди. В градовете се намират 210.2 хил. жилища или 81.1% от общия брой. Осигуреността с жилища в област Варна на 1 000 души от населението през 2017 г. е 549, като в градовете тя е 532, а в селата – 638.

По-голямата част от жилищата са с две и три стаи – 69.9% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи – 20.5%, а едностайните са 9.6%. Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Варна е 1.8, като за градовете показателят е 1.9 лица, а за селата – 1.6. Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 245.8 хил. или 94.9% от общия жилищен фонд на област Варна.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ). От всички 259.1 хил. жилища в област Варна 73.3% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.0%, само електрифицираните – 2.9%, а електрифицирани само с водопровод – 1.7%.